REGULAMIN WEBINARÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ BLUEHILL SP. Z O.O.

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady oraz sposób świadczenia usługi drogą elektroniczną – Webinaru przez Organizatora na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).

Przed wypełnieniem Formularza rejestracji należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Wypełniając i wysyłać Formularz Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, rozumie i akceptuje jego treść i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

§ 1. DEFINICJE

 1. Webinar – warsztat internetowy organizowany przez Organizatora dla Uczestników.
 2. Organizator - Bluehill sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Stępińska 22/3, 00-739 Warszwa
 3. Uczestnik - Uczestnik Webinaru, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osobą fizyczną, która nabywa produkt w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą.
 4. Ustawa – ustawa o ochronie danych osobowych, z dnia 10 maja 2018 r.
 5. RODO– Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1).
 6. Projekt – usługa realizowana przez Bluehill sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zakup usługi doradztwa eksperckiego w zakresie mapowania kompetencji poszukiwanych przez pracodawców mazowieckiego rynku pracy w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 nr RPMA.11.01.00-14-0003/18-00 pn.: „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM”.

§ 2. WARUNKI TECHNICZNE

Do uczestnictwa w Webinarze niezbędny jest komputer lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do sieci Internet, aktywne konto poczty elektronicznej oraz właściwe oprogramowanie, w tym właściwa przeglądarka internetowa. Webinar odbędzie się za pośrednictwem programu ZOOM, z którego Uczestnik może korzystać za pomocą linku poprzez przeglądarkę internetową.

§ 3. OGÓLNE INFORMACJE O WEBINARACH

 1. Czas trwania webinaru: 3-4 h (z przerwami)
 2. Liczba Uczestników jednego Webinaru jest ograniczona. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa osobom, które wypełniły Formularz lub zaproponować udział w Webinarze w innym terminie.
 3. Uczestnicy nie mogą w jakikolwiek sposób utrwalać treści i przebiegu Webinaru.
 4. Uczestnicy rejestrują się na Webinar przez adresy e-mail oraz podając dane Użytkownika, wskazane w Formularzu rejestracji.
 5. Każdy Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem Webinaru.
 6. Po dokonaniu rejestracji i pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia Uczestnik otrzyma link do Webinaru na adres e-mail podany w Formularzu rejestracji.
 7. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z Webinarów w sposób zgodny z przepisami prawa, nie naruszając praw oraz dobrego imienia osób trzecich.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, występujące po stronie Uczestnika, które uniemożliwią mu udział w Webinarze, w tym w szczególności za:
  • błędne podane danych kontaktowych w Formularzu, w tym błędne podanie adresu e-mail służącego do rejestracji,
  • niespełnienie przez Uczestnika warunków technicznych niezbędnych do realizacji usługi,
   nieprawidłowe działanie urządzeń teleinformatycznych,
  • zdarzenia spowodowane siłą wyższą,
  • przekazanie danych rejestracji do Webinaru osobom trzecim.
 1. Organizator będzie rejestrował przebieg Webinarów, w tym wypowiedzi i pytania Uczestników w celu archiwizacji i wykorzystania na potrzeby Projektu. Uczestnicy rejestrując się na dany Webinar wyrażają na to zgodę.
 2. Uczestnik ma obowiązek poinformowania Organizatora jeśli podczas Webinaru poda informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub dane podlegające jakiejkolwiek ochronie wynikającej z przepisów prawa. W przypadku braku takiej informacji ze strony Uczestnika Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestnika lub osób trzecich za wykorzystanie tych informacji.

§ 4. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Bluehill sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Stępińska 22/30, 00-739), oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 113-245-39-40, REGON 015528910.
 2. Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług związanych z organizacją Webinarów na potrzeby Projektu.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia usług przez Organizatora. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz do ich modyfikacji.
 4. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Organizatorem pod adresem mailowym: office@bluehill.pl.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. O treści zmian Regulaminu Organizator obwieszcza na stronie internetowej co najmniej 7 dni przed wejściem zmian w życie. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.03.2022 r.